KURS INSTRUKTORA BADMINTONA
Miejsce realizacji kursu:
Olsztyn
Termin kursu:
14.03- 18.04.2020 r.
Terminy zjazdów*:
14-15.03.2020 r.
21-22.03.2020 r.
28-29.03.2020 r.
4-5.04.2020 r.
18.04.2020 r. -egzamin końcowy
* z przyczyn niezależnych od organizatora terminy mogą ulec zmianie
Cena kursu:
1450 zł
Cena kursu zawiera:
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne
• Egzaminy
• Wydanie dokumentów (zaświadczenie, legitymacja)
• Ubezpieczenie NNW uczestników

Wymagane dokumenty:
Do formularza zgłoszeniowego (przesłanego e-mailem lub drogą pocztową najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu) należy dołączyć:
1. Potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł. Opłata jest wliczana w kwotę ogólną kursu. Wpłat proszę dokonywać w biurze Instytutu bądź na konto: Instytut Edukacji i Sportu, Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 5291 3450, tytułem: nazwa kursu + imię i nazwisko
2. Kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia (np. kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły wyższej). Nie akceptujemy zdjęć dokumentów! W przypadku posługiwania się innym nazwiskiem, niż te które widnieje na dokumencie, należy również dostarczyć kserokopię dowodu osobistego.
3. Oświadczenie o stanie zdrowia – Załącznik 1 do formularza (wypełniony i podpisany odręcznie) lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza sportowego lub I-go kontaktu). Honorowane są również: ksero aktualnych badań lekarskich z pracy (dotyczy tylko nauczycieli wychowania fizycznego) lub aktualna książeczka zdrowia sportowca.
4. 2 zdjęcia legitymacyjne na jasnym tle (3,5 cm x 4,5 cm)
5. Odręcznie podpisany regulamin kursów, warsztatów i szkoleń realizowanych w Instytucie Edukacji i Sportu – Załącznik 2 do formularza oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik 3