Regulamin Programu Rakiety Olsztyn

 1. Definicje

Organizator

Stowarzyszenie ‘Rakiety Olsztyn’, z siedzibą w Olsztynie, ul A. Puszkina 24/46, 10-295 Olsztyn, KRS 0000752629, NIP 7393920272, REGON 381601129, zajmujące się ortanizacją, polularyzacją i rozwojem badmintona oraz parabadmintona.

Program

Program rezerwacji kortów, adresowany przez Organizatora do Użytkowników, którzy z tytułu uczestnictwa w nim będą uprawnieni do rezerwacji miejsc na treningach i imprezach organizowanych przez Organizatora;

Aplikacja

aplikacja Rakiety Olsztyb przeznaczona na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android umożliwiająca rezerwację miejsc na treningach;

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uczestnicząca w zajęciach, treningach i imprezach organizowanych przez Organizatora;

 1. Postanowienia ogólne
 2. Program organizowany jest przez Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
 4. Program polega na umożliwieniu zarezerwowania miejsca na treningu lub uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Organizatora
 5. Program adresowany jest wyłącznie do Użytkowników. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Programu w celu innym niż rezerwacja miejsca na treningu lub uczestnictwa w imprezie.|5. Korzystanie z Programu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu może spowodować wykluczenie takiego Użytkownika z Programu i utratę statusu Użytkownika

III. Przystąpienie Użytkownika do Programu i rezygnacja z uczestnictwa

 1. Do Programu mogą przystąpić wyłącznie Użytkownicy spełniający warunki wskazane w Regulaminie.
 2. W celu korzystania z Programu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym iOS 8.0 lub nowszym albo Android 6.0 lub nowszym i z aktywnym dostępem do Internetu.
 3. Użytkownik przystępuje do Programu poprzez:
  1. pobranie Aplikacji na swoje urządzenie mobilne;
  2. dokonanie rejestracji do Programu poprzez Aplikację zgodnie z Regulaminem;
  3. akceptację udostępnionego Użytkownikom nieodpłatnie Regulaminu.
 4. Organizator uprawniony jest do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w czasie rejestracji w Programie.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez wskazania przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 6. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie, Użytkownik:
  1. powinien wysłać wiadomość mailową na adres poczty elektronicznej badminton@rakiety.olsztyn.pl i w dowolny, jednoznaczny sposób oświadczyć o braku woli dalszego uczestnictwa w Programie;
  2. usunąć konto w Aplikacji i odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
 7. W ramach korzystania z Programu zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym
 8. Rezerwacje i korzystanie z nich przez Użytkowników
 9. Użytkownik otrzymuje informacje o aktualnych treningach i imprezach organizowanych przez Organizatora
 10. Organizator może w każdym czasie aktualizować i zmieniać listę dostępnych treningów i imprez, wprowadzać nowe i usuwać dotychczasowe, a także zmieniać informacje dotyczące dostępności poszcególnych treningów i imprez.
 11. Przed skorzystaniem z możliwości rezerwacj miejsca, Użytkownik zapoznaje się z aktualną listą treningów i imprez oraz dostępnymi miejscami.
 12. W celu skorzystania z możliwości rezerwacji miejsca, Użytkownik:
  1. loguje się do Aplikacji;
  2. wybiera interesujące go wydażenie;
  3. ezerwuje mijsce zgłaszając cheć uczestnictwa.
  4. Użytkownik może zgłosić/zarezerwować miejsce dla innych wskazanych Użytkowników, lub zarezerwować określoną pulę dodatkowych miejsc bez wskazania konkretnych Użytkowników.
 13. Użytkownik może zgłosić chęć uczestnictwa w dowolnej liczbie dostępnych treningów/imprez.

 

 

 1. Reklamacje i uwagi
 2. Wszelkie reklamacje i uwagi Użytkowników związane z uczestnictwem w Programie można przesyłać:
  1. na adres poczty elektronicznej Organizatora badminton@rakiety.olsztyn.pl;
  2. składać pisemnie na adres pocztowy Organizatora.
 3. Zgłaszając reklamację, Użytkownik podaje co najmniej następujące informacje: nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej użyty do rejestracji w Aplikacji oraz powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora
 5. Dane osobowe

Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Polityce Prywatności Programu Rakiety Olsztyn, który udostępniany jest Użytkownikom w Aplikacji

VII. Zakończenie Programu

 1. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, co jednak nie będzie miało wpływu na prawa Użytkownika nabyte przed zakończeniem lub zawieszeniem Programu.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Organizator poinformuje o tym Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem w Aplikacji.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z Regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Programem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 2. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem i po uprzednim poinformowaniu o niej Użytkownika. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Użytkownika nabyte przed wejściem w życie zmian do Regulaminu.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory z Użytkownikami rozwiązać polubownie w ramach bezpośrednich kontaktów. Organizator zachęca Użytkowników do zgłaszania wszelkich problemów stwierdzonych w toku korzystania z Programu. Niezależnie od tego, Organizator informuje, że Użytkownik będący konsumentem, ma możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU RAKIETY OLSZTYN

Zgodność działania RAIETY OLSZTYN z przepisami prawa

Niniejsza Polityka Prywatności Programu RAKIETY OLSZTYN (‘Polityka’) ma na celu poinformowanie Państwa, w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (‘RODO’), w ramach prowadzonego Programu Rakiety Olsztyn (‘Program’

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia czy też adres zamieszkania lub adres korespondencyjny bądź dane karty płatniczej. Państwa danymi mogą być również inne informacje, które można powiązać z powyższymi identyfikatorami

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem dotyczących Państwa danych osobowych w Programie (‘Użytkownicy’) jest Stowarzyszenie ‘Rakiety Olsztyn’, z siedzibą w Olsztynie, ul A. Puszkina 24/46, 10-295 Olsztyn, KRS 0000752629, NIP 7393920272, REGON 381601129 (‘Organizator’). Oznacza to, że Organizator odpowiada za wykorzystanie danych Użytkowników sposób bezpieczny oraz zgodny obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO

W jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe?

Organizator zbiera dane osobowe Użytkowników z chwilą rejestracji w Programie poprzez pobraną i zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika aplikację RAKIETY OLSZTYN (‘Aplikacja’). W celu zarejestrowania się, Użytkownik podaje poprzez następujące kategorie danych osobowych: (i) adres poczty elektronicznej, (ii) nazwa Użytkownika; Jeżeli adres poczty elektronicznej zawiera w sobie kombinację imienia i nazwiska oraz adres domenowy pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) Użytkownika, również te kategorie danych mogą zostać zebrane przez Organizatora. Dodatkowo, Organizator może zebrać dane dotyczące rodzaju urządzenia mobilnego, z którego Użytkownicy korzystają (system operacyjny i jego wersja) oraz o kraju, do którego przypisane jest urządzenie mobilne w sklepie z aplikacjami, w którym zarejestrowany jest dany Użytkownik. Zebranie powyższych kategorii danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia Państwu Programu i realizacji praw i obowiązków wynikających z Regulaminu. Możemy także uzyskać Państwa dane także z korespondencji, którą z Państwem prowadzimy w związku z prowadzeniem Programu

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Organizator może przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w szczególności w celu: |- umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej Organizatora z Państwem umowy o udział w Programie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO
 • realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak zapewnienie prawidłowej realizacji Programu, działań reklamacyjnych i ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obrona lub ochrona roszczeń lub praw związanych z realizacją Programu z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). “

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych (np. wspomagający nasze usługi serwis informatyczny, dostawca usług hostingowych Serwisu), właściwe organy administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości.

Informujemy, że przekazanie danych powyższym podmiotom może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy korzystanie z ich wsparcia jest niezbędne dla należytego wykonywania praw i obowiązków Organizatora związanych z programem na rzecz Państwa albo gdy obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organizator nie przekazuje Państwa danych innym administratorom danych bez właściwej podstawy prawnej.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

Czas, przez jaki Organizator będzie przetwarzał Państwa dane może różnić się stosowanie do celu przetwarzania. Organizator będzie przechowywała Państwa dane przez okres Państwa uczestnictwa w Programie oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne i uzasadnione

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od Organizatora:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania:
 • na Państwa żądanie Organizator przekazuje potwierdzenie, że przetwarza dane Państwa dotyczące oraz kopię tych danych;
 • sprostowania swoich danych osobowych:;
 • na Państwa żądanie Organizator dokonuje sprostowania dotyczących Państwa danych poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z uwzględnieniem celów przetwarzana;
 • Organizator udziela informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem; sunięcia swoich danych osobowych: na Państwa żądanie Organizator bez zbędnej zwłoki usuwa dotyczące Państwa dane, jeżeli dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych: na Państwa żądanie osoby Organizator ogranicza przetwarzanie Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych: jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Organizator zaprzestaje przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • przeniesienia swoich danych osobowych: na Państwa żądanie Organizator przekazuje Państwu lub innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, dane osobowe, które dostarczyli Państwo Organizatorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • prawo do wniesienia skargi: w przypadku naruszenia Państwa prawa do prywatności przez Organizatora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

Państwa dane nie są przetwarzane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, które mogłyby mieć jakikolwiek istotny wpływ na Państwa.|- Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.|- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badminton@rakiety.olsztyn.pl”